Sunday, 5 April 2009

A guide for foreing worker(3)

ႏုိင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္

အပိုင္း(၃)

အလုပ္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
ႏိုင္ငံျခားအလုပ္သမားမ်ားအလုပ္သမားတစ္ဦးအေနျဖင့္ သင္ရရွိမည့္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ သင္၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအား သိရွိထားရန္လိုအပ္ပါသည္။ ေအာက္ပါ က႑မ်ားပါဝင္ေသာ အလုပ္ကန္ထရိုက္တစ္ေစာင္ကို သင္ႏွင့္ သင္၏ အလုပ္ရွင္တို ့ အႀကား ခ်ဳပ္ဆိုထားသင့္ပါသည္။


၁။ လစာေပးျခင္း


လစာထုတ္ရက္မွ ခုႏွစ္ရက္တာကာလအတြင္း သင္၏လစာအား ထုတ္ယူရရွိသင့္ပါသည္။ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်င္းေသာ အက္ဥပေဒအရ ျပဌာန္းထားသည့္အခ်က္မ်ားမွလြဲ၍ အျခားမည္သို ့ေသာ အေႀကာင္းႏွင့္မွ် လစာမွျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ထားျခင္း မရွိသင့္ေခ်။

၂။ အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ အခ်ိန္ပိုအလုပ္လုပ္ျခင္းတစ္ရက္အလုပ္ခ်ိန္ (၈)နာရီႏွင့္ တစ္ပါတ္အလုပ္ခ်ိန္စုစုေပါင္း (၄၄)နာရီထက္ပိုျပီး အလုပ္လုပ္ရန္မလိုအပ္ေပ။ အလုပ္ခ်ိန္ထဲတြင္ အစာစားခ်ိန္၊ အနားယူခ်ိန္ႏွင့္ လက္ဖက္ရည္ေသာက္ခ်ိန္မ်ား ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ျခင္း မျပဳေပ။

အကယ္၍ သတ္မွတ္ထားေသာ အလုပ္ခ်ိန္ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနရလွ်င္ အခ်ိန္ပို တစ္နာရီလွ်င္ အေျခခံလစာ တစ္နာရီစာ၏ တစ္ဆခြဲႏွင့္ တြက္ခ်က္၍ လုပ္အားခေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။၃။ အားလပ္ရက္မ်ားအားလပ္ရက္မ်ားအတြက္ လုပ္အားခခံစားခြင့္ မရွိေပ။ သို ့ရာတြင္ အားလပ္ရက္မ်ားတြင္ သင္၏အလုပ္ရွင္ကအလုပ္လုပ္ရန္ ညႊႏ္ႀကားလာလွ်င္ တစ္ေန ့တာအတြက္ အေျခခံလစာ၏ ႏွစ္ဆႏွင့္တြက္ခ်က္၍ အခ်ိန္ပိုလုပ္အားခ ရရွိရပါမည္။

အားလပ္ရက္မ်ားတြင္ မိမိဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုျပီး သင္၏အလုပ္ရွင္ကလည္း ယင္းသို ့လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့လွ်င္ တစ္ေန ့တာအတြက္ အေျခခံလစာအတိုင္း ခံစားခြင့္ရပါမည္။၄။ အမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ား


တစ္ႏွစ္လွ်င္ လုပ္အားခအျပည့္ရရွိမည့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာအလုပ္ပိတ္ရက္ တစ္ဆယ့္တစ္ရက္ ရရွိပါမည္။


ထိုရက္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ မလိုအပ္ပဲ တစ္ရက္အတြက္ အေျခခံလစာတစ္ရက္စာ ရရွိခံစားရပါမည္။ အကယ္၍ သင္၏ အလုပ္ရွင္က ယင္းေန ့ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ ညႊန္ႀကားလာပါက ေန ့ပိုေႀကး ခံစားခြင့္ရရွိရပါမည္။


၅။ တစ္ႏွစ္တာအတြက္ခြင့္ခံစားခြင့္


အလုပ္ရွင္တစ္ဦးတည္းထံတြင္ သံုးလဆက္တိုက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ျပီးလွ်င္ တစ္ႏွစ္တာအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ခြင့္ခံစားခြင့္ ရရွိပါမည္။ ခြင့္ရက္တြက္ခ်က္ပံုမွာ အလုပ္လုပ္ျပီးခဲ့ေသာ ပထမတစ္ဆယ့္ႏွစ္လအတြက္ ခြင့္ရက္ ခုႏွစ္ရက္ျဖစ္ျပီး ေနာက္ထပ္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္လတိုင္းအတြက္ ထပ္တိုးခြင့္ တစ္ရက္စီခံစားခြင့္ရရွိပါမည္။သို ့ရာတြင္ တစ္ႏွစ္တာအတြက္ ခြင့္ရက္စုစုေပါင္းမွာ တစ္ဆယ့္ေလးရက္ထက္ ေက်ာ္လြန္ခြင့္မရွိေပ။ လုပ္သက္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္လမျပည့္ေသးလွ်င္မူ အခ်ိဳးက်တြက္ခ်က္ရမည့္ တစ္ႏွစ္စာခြင့္ကို ခံစားခြင့္ရရွိပါမည္။၆။ နာမက်န္းခြင့္


ေျခာက္လႀကာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျပီးေသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ နာမက်န္းခြင့္ ခံစားခြင့္ ရွိပါသည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ျပင္ပလူနာအျဖစ္ခြင့္ တစ္ဆယ့္ေလးရက္ႏွင့္ ေဆးရံုတက္လူနာအျဖစ္ ခြင့္ရက္ေျခာက္ဆယ္(ျပင္ပလူနာခြင့္ တစ္ဆယ့္ေလးရက္အပါအဝင္) ခံစားခြင့္ရွိပါမည္။ နာမက်န္းခြင့္ တင္ရာတြင္ အစိုးရအသိမွတ္ျပဳဆရာဝန္(သို ့မဟုတ္) ကုမၸဏီဆရာဝန္၏ ေထာက္ခံစာ ပါရွိရပါမည္။


သင္၏ အားလပ္ရက္၊ အမ်ားျပည္သူအလုပ္ပိတ္ရက္ႏွင့္ တစ္ႏွစ္တာခြင့္ခံစားေနေသာရက္မ်ားတြင္မူ နာမက်န္းခြင့္ ခံစားခြင့္ ရမည္မဟုတ္ေပ။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

No comments:

Post a Comment